โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายจักริน บุตตะคุ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ ใจเสมอ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรุช ตุ้ยดา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริศรา เชื้อบริบูรณ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดลพร ศรีไม้
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพมาศ ขยายเสียง
ตำแหน่ง : การพยาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราพร สุขวัฒนานนท์
ตำแหน่ง : โสตทัศนศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเมษา โปร่งปัญญา
ตำแหน่ง : กิจกรรมและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญฤดี น้ำหล่าย
ตำแหน่ง : การพยาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5