โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุรางค์ ถิ่นสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนิภาพร กันยะมี
ครู คศ.3

นายสมศักดิ์ หอมเนียม
ครู คศ.3