โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

หงส์บนเสาหิน

หมายถึง  ผู้ที่มุ่งมั่นทางการศึกษาด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อความมีศักดิ์ศรีที่สูงส่ง 
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม  คุณงามความดี