โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง จำนวนนักเรียน
ม.1 22 14 36
ม.2 17 8 25
ม.3 15 10 25
ม.4 7 14 21
ม.5 4 6 10
ม.6 6 12 18
รวม 71 64 135