โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเชาวรินทร์ สีใหม่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมนึก ยอดเถื่อน
ครู คศ.2

นางสาวจีราวัจน์ แสงคำ
ครู คศ.2

นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตร
ครู คศ.2

นางสาวชุติภา จักรทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นางสาวกฤติยา ใจไว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน