โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตติภรณ์ ชำนาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายยุทธยา ขัดสม
ครู คศ.2

นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์
ครู คศ.3

นางสาวกมลพรรณ คำวัง
ครูอัตราจ้าง