โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ส.ค. 65 วันภาษาไทย
27 ก.ค. 65 รับการนิเทศจากสพม.
23 ก.ค. 65 Math Camp
09 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
06 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1
ชุดนักเรียน
12 เม.ย. 65 ผ้าป่าสามัคคี
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียน2/2564
23 มิ.ย. 61 ค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 9
Math Camp ครั้งที่ 9
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 ภาคเช้า
ห้องโสตฯ2 ครูปรางมาศ เมืองพรม
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู
พิธีไหว้ครู ภาคบ่าย
ห้องโสตฯ2/ชุดข้าราชการ ครูปรางมาศ เมืองพรม
13 มิ.ย. 61 กิจกรรมสุนทรียภาพทางดนตรี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงเช้า
ห้องโสตฯ2 ครูอุทัย ศักดิ์ทอง
13 มิ.ย. 61 อบรมลูกเสือ
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคบ่าย
หอประชุม/ชุดลูกเสือ ครูเกษม ผัดขัน
13 มิ.ย. 61 พิธีเข้าประจำหมู่
นักเรียนยุวกาชาด ภาคบ่าย
ห้องโสตฯ1/ชุดยุวกาชาด ครูสุรางค์ ถิ่นสุข