โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโยธิน ไทยภักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพล บุญชุม
ครูอัตราจ้าง

นายศุภกิจ จิตตางกูร
ครูอัตราจ้าง