โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์  (Strategies)

๑.  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้น
๑.๑  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น
๑.๒  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทั้งด้านคณิตศาสตร์
        วิทยาศาสตร์  ภาษาเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี
๑.๓  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเน้น
๒.๑  ผู้เรียนมีทักษะชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต
๒.๒  ผู้เรียนมีทักษะอาชีพพื้นฐาน โดยนำภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้

๓.  จัดบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
จุดเน้น
๓.๑  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน
        ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒  จัดหาวัสดุอุปกรณ์  สื่อ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษา
๓.๓  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

๔.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
จุดเน้น
๔.๑  ส่งเสริมทักษะความสามารถในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มี
        ศักยภาพ
๔.๒  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย
๔.๓  มีระบบการนิเทศ ติดตามประเมินและสะท้อนผลอย่างมีประสิทธิภาพ

๕.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วม
จุดเน้น
๕.๑  นำระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๕.๒  บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
๕.๓  พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพื่อประโยชน์สูงสุด
๕.๔  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน