โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนคร ถานะวุฒิพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พ.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายเจนวิทย์ วิทยาภรณ์พงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2535 - 29 ธ.ค. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา บำบัด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มี.ค. 2542 - 24 ก.ย. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร ดวงใน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ก.ย. 2543 - 8 ธ.ค. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสาธร แก่นมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธ.ค. 2545 - 3 ต.ค. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางภัสสริล สุวรรณกาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ต.ค. 2547 - 24 ธ.ค. 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศชาย รัตนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ธ.ค. 2549 - 10 ม.ค. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร เมตตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ม.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายปารมี มธุรส
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2557 - 3 ธ.ค. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยน สายสนองยศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ธ.ค. 2557 - 8 พ.ย. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางวีณารัตน์ พรมมา
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2562 - 29 ม.ค. 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายกัมพล ภิมาลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ม.ค. 2563 -
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ คำลือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน