โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
บุคลากรทางการศึกษา

นางพนิตา หงษ์สามสิบเจ็ด
พนักงานราชการ

นางสาธิลา กันทะวงค์
ลูกจ้างชั่วคราว