โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพัชรินทร์ ทนันชัย
พนักงานราชการ
หัวหน้าบุคลากรทางการศึกษา

นายวินัย คำเหมือง
ลูกจ้างประจำ