โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..