โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
คณะผู้บริหาร

นายธนวัฒน์ คำลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

นายเสกสรร บุญยืน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางอมรพรรณ สุชนก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวีณารัตน์ พรมมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายทศพร มั่งคั่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป