โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
คณะผู้บริหาร

นายธนวัฒน์ คำลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
เบอร์โทร : 0979241066
อีเมล์ : kampon@hmk.ac.th

นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางอมรพรรณ สุชนก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

นางวีณารัตน์ พรมมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิภาพร กันยะมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป