โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
คณะผู้บริหาร

นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางอมรพรรณ สุชนก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

นางวีณารัตน์ พรมมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางนิภาพร กันยะมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป