โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพ ด้วยการมีส่วนร่วม สู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่มาตรฐานสากล
 

ปรัชญา

ปัญฺญา โลกสฺมิํ ปัชฺโชโต
“ปัญญา   เป็นแสงสว่างในโลก”