โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนริศรา หงษ์หนึ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนัฐวรรณ ฬาทอง
ครู คศ.3

นางพิชญาภา ประมายันต์
ครู คศ.3

นายรัฐศาสตร์ พรมลังกา
ครูอัตราจ้าง