โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกฤตเกษม ผัดขัน
ครู คศ.2

นางศิรินุช หอมเนียม
ครู คศ.3

นางสาวเกตุวลี วังเย็น
ครูอัตราจ้าง

พระปฏิญญา สมควร
นิสิตฝึกประสบการณ์