โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิรินุช หอมเนียม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชนียา ปันดิ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรวิวรรณ ศรีทุมมา
ครูอัตราจ้าง