โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 4 คน
ชื่อ-นามสกุล : Pavarit Ketmanee (Big)
ปีที่จบ : 2011   รุ่น : 14
อีเมล์ : angelo_kp@icloud.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปวีณ์นุช ตุ้ยดา (น้ำฝน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 20
อีเมล์ : sehunexok005@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดวงกมล แก้วดวงใจ (หญิง)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 20
อีเมล์ : Ying1311.15@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภานัน พอตเตอร์ (มีนา)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น :
อีเมล์ : suphanan.k.p@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม