โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๗ ไร่ ๒ งาน ๗๕.๖ ตารางวา อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดแพร่ ๑๕ กิโลเมตร
เป็นโรงเรียนมัธยม  ประจำตำบลห้วยม้า  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได้ประกาศก่อตั้ง เมื่อ
วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๓  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นโรงเรียนสหศึกษา 
โดยมีนายวิญญู  มณีจันทร์  ศึกษาธิการอำเภอเมืองแพร่  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 
ในการก่อตั้งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สภาตำบลห้วยม้า  พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  คหบดีในตำบลห้วยม้า
ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินปรับพื้นที่ ก่อสร้างอาคารเรียน มีพ่อเล็ก   ชัยธรรม เป็นหัวหน้าได้เสนอต่อ
กรมสามัญศึกษาเพื่อขอเปิดโรงเรียนมัธยมประจำตำบลห้วยม้า โดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่  
คุณพ่อทรง ชัยสุรัตน์ กำนันตำบลห้วยม้าในสมัยนั้นได้สงวนไว้  และได้รับบริจาคจากราษฎรอีกส่วนหนึ่ง

         วันที่  ๒๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓  กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้  นายนคร   ถานะวุฒิพงศ์  อาจารย์  ๒  ระดับ  ๕  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
         ปีงบประมาณ  ๒๕๒๓ – ๒๕๒๔  ได้รับเงินงบประมาณ  จำนวน  ๒๖๐,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน  ๒  หลัง  ๖  ห้องเรียน
         ปีงบประมาณ  ๒๕๒๔  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ    ๒๑๖ ค  ครึ่งหลัง   
และในปีงบประมาณ    ๒๕๒๖  ได้รับเงินงบประมาณต่อเติมอาคาร ๒๑๖  ค ให้เต็ม ๑ หลัง  รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  ๔,๖๐๐,๐๐๐  บาท
         ปีงบประมาณ  ๒๕๒๘  ได้รับเงินงบประมาณจำนวน  ๗๘๐,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ  ๑๐๒/๒๘  (อาคารแนะแนว)  จำนวน ๑ หลัง ๒ หน่วย
         ปีงบประมาณ ๒๕๒๙  ได้รับเงินงบประมาณเงินกู้ตามโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาชนบท  โครงการ ๒ รุ่น ๔ (มพช.๒ รุ่น ๔) จำนวน  ๔,๔๒๘,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ CS ๒๑๓B  จำนวน  ๑  หลัง  หอถังส่งน้ำ ๑ ถัง 
         ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษา(คอมต.สศ.)  ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนโดยไม่เก็บเงินบำรุงการศึกษา  ๙๕%
         วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕  กรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้งนายเจนวิทย์    วิทยาภรณ์พงศ์  อาจารย์ใหญ่ระดับ ๗โรงเรียนเมืองแพร่   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม แทน นายนคร  ถานะวุฒิพงศ์  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังชิ้นวิทยา  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่
         ปีการศึกษา ๒๕๓๖  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  มีนักเรียนสมัครเรียนทั้งหมด  ๙๖  คน
         ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับเงินงบประมาณ  ๔,๐๙๘,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ  ๑๐๐/๒๗  จำนวน  ๑  หลัง
         วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ นายเจนวิทย์   วิทยาภรณ์พงศ์  ซึ่งได้รับคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ ๒๔๑๙/๒๕๔๑ ลงวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ไปรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา   ตำบลบ้านถิ่น  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่  ได้ส่งมอบงานในหน้าที่ ให้แก่  นายวินัย  ภาคาผล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
         วันที่  ๑๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  กรมสามัญศึกษา  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายปรีชา  บำบัด  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  ซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศของ อกค. กรมสามัญศึกษา   ให้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  และได้รับมอบงานจากนายวินัย  ภาคาผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยม้าวิทยาคม
         วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสาคร ดวงใน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม และแต่งตั้งให้  นายปรีชา  บำบัด  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม   ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
         วันที่ ๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสาธร  แก่นมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา  มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  และแต่งตั้งให้นายสาคร ดวงใน  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
         วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ 
นางภัสสริล   สุวรรณกาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม และแต่งตั้งให้ นายสาธร แก่นมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
         วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ได้แต่งตั้งให้นายเลิศชาย รัตนะ   ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมและแต่งตั้งให้นางภัสสริล  สุวรรณกาศ   ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม   ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์
         วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ได้แต่งตั้งให้นายประยูร  เมตตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปึ้ง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  และแต่งตั้งให้   นายเลิศชาย  รัตนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  ไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
         ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณ  ๒,๕๓๗,๖๐๐  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง  ๒ ชั้น  ๔  ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง  จำนวน  ๑  หลัง  ตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ๒๕๕๕  (SP๒)
          ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ได้รับมอบบ่อบาดาล  พร้อมระบบ  จำนวน  ๑  บ่อ  จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ตามโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ