โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1 
ม.2  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
      
แผนการเรียน สังคมศึกษา ภาษา (ไทย-จีน)
          แผนการเรียน การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ม.3    แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
      
   แผนการเรียน การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
      
แผนการเรียน การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ม.5  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
     
 แผนการเรียน การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ม.6  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
      
แผนการเรียน สังคมศึกษา ภาษา (ไทย-จีน)
      แผนการเรียน ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี