โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

  1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2. พัฒนาการจัดการศึกษาตามทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. สร้างเสริมสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
  5. บริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีทักษะการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างองค์ความรู้
  2. นักเรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
  4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีสภาพแวดลัอมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย