โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอมรพรรณ สุชนก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ