โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ข่าวประชาสัมพันธ์
Best Practice Onet
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
Best Practice เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 65
ค่ายคณิตศาสตร์ 2565
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 65
ศึกษาดูงาน การประเมิน ScQA
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
นิเทศภายใน Covid Model
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 64
การฉีดวัคซีนนักเรียน ม.ต้น
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 64
ต้อนรับผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
การฉีดวัคซีนนักเรียน ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
การคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
การนิเทศติดตาม
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
เหล่ากาชาดมอบทุนการศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 64
อบรมคนดีศรีมว.
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 64
มอบเงิน 2000 บาท
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
ธกส.มอบทุน
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
ค่ายพลเมืองดี ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 64
ค่ายพลเมืองดี ม.ต้น
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 64