โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 755.59 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารวิชาการ คำสั่งนิเทศภาคเรียนที่ 1 ปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.59 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารวิชาการ คำสั่งแนะแนวศึกษาต่อ ปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.96 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ คำสั่งกรรมการรับจ่ายเงิน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.97 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ คำสั่งกรรมการรักษาเงิน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.27 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารงานบุคคล คำสั่งประเมินผลการปฏิบัติงาน 1/2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.33 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารงานบุคคล คำสั่งเลื่อนเงินเดือน 1/2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.84 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษา 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.89 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารทั่วไป คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ป้องกัน Covid 19   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.25 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มบริหารทั่วไป คำสั่งหน้าที่พิเศษ 1/2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396.38 KB